Altium Designer my Libraries, Project templates, System settings by Catcatcat V24.0 PRO

Visits: 90


Назвемо цей варіант поновлення для професіоналів і не тільки. Що нового?

1. Повністю змінено структуру параметрів бази даних компонента.

Це дозволило повноцінної роботи Актив ВОМ. Ви відразу отримуєте ваш список компонентів і може оперативно в проекті змінити постачальника комплектуючих.

Let’s call this update option for professionals and more. What’s new?
1. The structure of the component database parameters has been completely changed.
This made it possible to fully operate Active BOM. You immediately receive your list of components and can quickly change the component supplier in the project.

2. Наявність компонента у постачальника.

Зміна структури бази даних компонента, дала можливість, що при виборі компонента (з умовою, що в ньому правильно записані параметри) ви бачите кількість на складі, але відразу можу сказати не всі постачальники, поки дружать з https://octopart.com/, LCSC цю функцію на сьогодні не підтримує.

2. Availability of the component from the supplier.
Changing the structure of the component database made it possible that when you select a component (provided that the parameters are correctly written in it), you see the quantity in stock, but I can immediately say that not all suppliers are yet friends with https://octopart.com/, LCSC this The function is not currently supported.

3. Почав приводити всі УДО компонентів до свого стандарту.

Тепер ви побачите компоненти всі однакові, з додатковою інформацією, що як на мене красиво та зручно. Компоненти певних компаній або компоненти стандартних систем мають логотип або схему підключення. Але відразу скажу, в основному ви таке побачите на нових компонентах з якими я працюю, старі, оновлення – це якщо є вільний час. Тобто. я прихильник красивої сучасної схемотехніки яка несе достатньої інформації про компоненти, що використовуються.

3. Began to bring all UGO components to its standard.
Now you will see all the same components, with additional information, which I think is beautiful and convenient. Components of certain companies or components of standard systems have a logo or wiring diagram. But I’ll say right away that you’ll mostly see this on new components that I’m working with, old ones, updating – if I have free time, so to speak. Those. I am a supporter of beautiful modern circuitry that provides sufficient information about the components used.

 

4. Повністю перероблено шаблони проектів.

Тепер можна сказати, що ви отримуєте професійний набір інструментів для розробки проекту і можете надавати платні послуги. Змінено підхід до технічної інформації проекту, основні дані розташовані в опціях:

4. Project templates have been completely redesigned.
We can now say that you get a professional set of tools for project development and can provide paid services. The approach to the technical information of the project has been changed; the main data is located in the options:

Тут розміщується основна інформація щодо проекту.
Basic information about the project is posted here.

І ця інформація передається у виробничі та проектні документи проекту.
And this information is transferred to the production and design documents of the project.

5. Підготовка виробничих документів.

Для виробничих документів є два варіанти для професійної роботи і для скажімо так спрощеного варіанта, що дозволяє навіть для розробника-початківця отримати повний комплект документів для виготовлення і складання друкованої плати в пару кліків.

5. Preparation of production documents.
For production documents, there are two options for professional work and for, let’s say, a simplified version, which allows even a novice developer to receive a complete set of documents for the manufacture and assembly of a printed circuit board in a couple of clicks.

JLCPCB потребує специфічного набору файлів для складання друкованої плати на заводі, для цього я підготував два шаблони, які можу автоматично формувати ці файли. Розробнику необхідно лише видалити з них додаткові колонки та рядки з тими компонентами, які не потрібні для встановлення на друковані плати. Додаткові колонки мають більш розширену інформацію для аналізу проекту розробнику, але вони не потрібні для виробника.

JLCPCB requires a specific set of files for assembling a printed circuit board at the factory, for this I have prepared two templates that can automatically generate these files. The developer only needs to remove from them additional columns and rows with those components that are not needed for installation on printed circuit boards. Additional columns provide more extensive information for the developer to analyze the project, but they are not needed for the manufacturer.

Приклад ВОМ листа для JLCPCB це виглядає як “сирий варіант” для аналізу:

An example of a BOM sheet for JLCPCB is what the “raw version” looks like for analysis:

І після видалення службових рядків та колонок робочий варіант для заводу:
And after removing the service lines and columns, the working version for the plant is:

Аналогічний принцип створення та для файлу розміщення компонентів, для збирання плати на заводі JLCPCB.

A similar principle is used for creating a component placement file for assembling a board at the JLCPCB factory.

Для ручного складання друкованих плат також є опції і ви можете отримати файли складання з розміщення компонентів, файли із закупівель з посиланнями на компонент, що значно прискорює весь процес створення виробу.

There are also options for manual assembly of printed circuit boards and you can get assembly files for component placement, procurement files with links to the component, which greatly speeds up the entire process of creating a product.

6. Ще раз, як встановлюється оновлення.

 1. Вам потрібно розгорнути архів корінь диска С.
 2. Увійти в Альтіум і завантажити конфігураційний файл (DXPPreferences1.DXPPrf), який підключить бази даних компонентів і змінити шляхи до папок шаблонів.
 3. Вибрати ліцензію (якщо її не встановлено).
 4. Насолоджуватись роботою з Альтіум Дизайнером.
 5. Розробити проект плати.
 6. Відправити на завод зі збиранням та отримати готовий виріб.
 7. Опціонально: Продати готовий виріб, отримати прибуток та купити ліцензію на Альтіум (якщо у вас її немає).
 8. Опціонально: Відчути свій бізнес! І удачі нам усім, на цьому нелегкому шляху! 😉

6.Again, how is the update installed.

 1. You need to unzip the root archive of the C drive.
 2. Log in to Altium and download the configuration file (DXPPreferences1.DXPPrf) that will connect the component databases and change the paths to the template folders.
 3. Select a license (if it is not installed).
 4. Enjoy working with Altium Designer.
 5. Develop a board project.
 6. Send to the factory for assembly and receive the finished product.
 7. Optional: Sell the finished product, make a profit and buy an Altium license (if you don’t have one).
 8. Optional: Experience your business! And good luck to all of us on this difficult path! 😉

 

7. Що більше не буде в поновленнях.

Не буде проектів баз даних, якщо необхідно, ви можете розгорнути їх з самої локальної бази даних.

Не буде навчальних проектів.

Це пов’язано з тим, що моє хмарне сховище, яке я використовую в безкоштовному варіанті не нескінченне і з цим треба зважати, саме оновлення через збільшення компонентів, що використовуються, починає збільшуватися в розмірах, і треба якось з цим боротися. Якщо когось зацікавлять ранні проекти, шукайте у друзів або я можу вислати окремо.

Завантажити посилання на оновлення можна з мого сайту, тільки зареєстрованим користувачам, для незареєстрованих користувачів, воно буде доступне трохи пізніше.

Якщо у вас є бажання стати спонсором моєї роботи, ви можете придбати проекти на ETSY https://www.etsy.com/shop/Magetex, де можна придбати не тільки готові рішення, а й проектну документацію. Для користувачів форуму Sonsivri, які придбали електронний проект для виготовлення пристрою, наддам проект в Altium безкоштовно. Замовити розробку проекту можна на цьому сайті.

Якщо у вас можуть виникнути додаткові питання по заміні логотипу в шаблонах, або більш детально про роботу з шаблонами проектів за проектами, не соромтеся звертатися до нас з будь-якими питаннями.

7. What will no longer be updated.

There will be no database projects, if necessary you can deploy them from the local database itself.
There will be no educational projects.
This is due to the fact that my cloud storage, which I use in the free version, is not infinite and this must be taken into account, the update itself, due to the increase in the components used, begins to increase in size, and it is necessary to somehow fight with it.
If anyone is interested in early projects ask friends or I can send them separately.
You can download the update link from my site, only for registered users, for non-registered users, it will be available a little later.
If you have a desire to sponsor my work, you can buy projects on ETSY https://www.etsy.com/shop/Magetex, where you can buy not only ready-made solutions, but also project documentation. For Sonsivri forum users who have purchased an electronic project to make a device, I will provide the project in Altium for free. You can order project development on this website.
If you have any additional questions about replacing the logo in templates or more details about working with templates, do not hesitate to contact us with any questions.

8. Що потрібно зробити обов’язково!

У попередніх випусках були застарілі файли шрифтів Mooretronics.ttf – цей шрифт треба оновити обов’язково.

8. What do you need to do in general?

In previous releases there were outdated Mooretronics.ttf font files – this font must be updated.

 


A new year is like a blank book, and the pen is in your hands. It is your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year.

Happy New Year 2024!!!

Catcatcat electronics.


Завантаження оновлення

Downloading the update

Значок

Altium Designer my Libraries, Project templates, System settings by Catcatcat V24.0 PRO 2 КБ 86 downloads

Let's call this update option for professionals and more. What's new? See version...

Це може бути цікаво!


 • Проект с использованием MCC часть 06Проект с использованием MCC часть 06
  Visits: 1208 Изменим схему следующим образом добавим две тактовые кнопки BT1 и BT2. Теперь переключимся на конфигурацию выводов, для этого сделаем двойной клик в окне Ресурсы проекта на Pin Module. …
 • Система AT команд версии V2.0 для ESP8266 и ESP32Система AT команд версии V2.0 для ESP8266 и ESP32
  Visits: 9028 Появление нового модуля на базе ESP32 заставило систематизировать систему AT команд, а так же систему обновления и для модулей на базе ESP8266. Начиная с версии v2.0 в ESP8266 …
 • Система отопления на солнечных коллекторах от Дмитрия (rv3dpi)Система отопления на солнечных коллекторах от Дмитрия (rv3dpi)
  Visits: 3155 Солнечные коллекторы для отопления в Европе используют в более 50% от общего количества установленных гелиосистем. Однако следует понимать, что гелиосистемы предназначены лишь для поддержки отопления и экономии затрат на основную …
 • Обновление ESP8266 c ESPFlashDownloadTool_v3.6.3Обновление ESP8266 c ESPFlashDownloadTool_v3.6.3
  Visits: 3423 Технология обновления следующая: Загружаем программу со страницы espressif.com. Разархивируем. Где находятся файлы, для прошивки? Заходим в каталоги Подключаем по схеме в статье WiFi ESP8266 (замыкаем BT2, перемычка). Запускаем программу, …
 • VU Meter Tower ART – part 2VU Meter Tower ART – part 2
  Visits: 942 Проект – VU Meter Tower ART получил продолжение в своем развитии. Теперь можно заказать набор деталей из акрила для самостоятельной сборки. В проект корпуса внесено целый ряд доработок, …
 • LATINO – открытый проект ch-светомузыкиLATINO – открытый проект ch-светомузыки
  Visits: 1625   Проект построенный на некоторых принципах ch-светомузыка. Проект ознакомительный предназначен, для самостоятельного построения простого и эффективного светосинтезатора. Вывод осуществляется на ВОУ собранной на драйверах HL1606. Для этого была …
 • УКВ – радиоприем, часть 2УКВ – радиоприем, часть 2
  Visits: 6155 Пришло свободное время решил вторую часть проекта реализовать (правда есть мысль и третью с использование цветного OLED и функцией ch-светомузыки, но это только задумка… Для понимания функций интегрального …
 • Одноканальный емкостной сенсор – AT42QT1012Одноканальный емкостной сенсор – AT42QT1012
  Visits: 2307 Описание сенсора [wpdm_file id=242] Незаконченный проект, так-как сенсор не оправдал своего назначения, не рекомендую, просто выброшенные деньги. Особенности. • Количество сенсоров – один, режим переключения ( touch-on/touch-off ), а также программируемая …
 • Простой цифровой милливольтметр постоянного токаПростой цифровой милливольтметр постоянного тока
  Visits: 4020 Простой цифровой вольтметр постоянного тока. Три диапазона измерений с автоматическим переключением 1 – 0,001 – 0,999 V, 2 – 0,01-9,99 V, 3 – 0,1-99,9. Четыре управляемых выхода с возможностью задания функции контроля …
 • Проект с использованием MCC часть 05Проект с использованием MCC часть 05
  Visits: 1814 Эту часть назовем так как избавься от delay, там где а это реально не надо. Для это нам потребуется научиться использовать прерывания и работать с таймерами. Что такое … 

Поделись этим!

Catcatcat

catcatcat

Development of embedded systems based on Microchip microcontrollers.

Продолжайте читать

НазадДалее

Комментарии

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.